Kulturni dom Nova Gorica, Bevkov trg 4, SI-5000 Nova Gorica

T: + 386 5 335 40 10

Group 10708
25.05.2023

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA ODDAJO POSLOVNEGA PROSTORA V NAJEM

Scroll

Mestna občina Nova Gorica in Javni zavod Kulturni dom Nova Gorica sta dne 25. maja 2023 objavila poziv za Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v najem.

 


 

Predmet oddaje v najem je poslovni prostor – gostinski lokal v pritličju stavbe Kulturnega doma Nova Gorica skupaj s teraso in skladiščnimi prostori.

 

Najnižja ponudbena izhodiščna cena-najemnina za poslovni prostor znaša 800,00 EUR/mesečno. Najugodnejši ponudnik bo tisti, ki bo ponudil najvišjo najemnino za mesečni najem nepremičnine, ki se oddaja v najem, vendar najmanj v višini izhodiščne cene. Najemnina ne vključuje DDV, ker je najem poslovnih prostorov na podlagi 2. točke 44. člena ZDDV-1 oproščen plačila DDV.

 

Poslovni prostor se odda v najem po načelu videno-najeto brez opreme za nedoločen čas. Pogodba o najemu se bo predvidoma sklenila od 1. 7. 2023 dalje. Najemnik je dolžan plačevati obratovalne stroške in stroške rednih vzdrževalnih del, ki niso všteti v najemnino. Prav tako je najemnik dolžan plačevati stroške zavarovanj in morebitne druge stroška, ki so povezani z uporabo in opravljanjem dejavnosti v poslovnem prostoru. Za vsa dodatna vlaganja, ki presegajo redno vzdrževanje mora najemnik pridobiti predhodno pisno soglasje najemodajalca. Najemnik ne bo upravičen do povrnitve vlaganj, prav tako na podlagi vlaganj ne pridobi na poslovnem prostoru nobenih pravic. Najemnina se plačuje mesečno na osnovi izstavljenega računa s strani lastnika nepremičnine, t. j. Mestne občine Nova Gorica. Plačilo najemnine v roku je bistvena sestavina pogodbe. Možen je dogovor o odkupu opreme od dosedanjega najemnika. Dejavnost ponudnika mora biti skladna z dejavnostjo kulturnega doma in ne sme povzročati emisij, ki bi motile izvajanje dejavnosti kulturnega doma.

 

Interesenti lahko oddajo ponudbo z dokazili pisno po pošti ali dostavijo osebno v kuverti na naslov Kulturni dom Nova Gorica, Bevkov trg 4, 5000 Nova Gorica z obvezno oznako »ponudba za najem poslovnega prostora v stavbi Kulturnega doma Nova Gorica ID znak 2304-340«. Na zadnji strani kuverte mora biti naveden naziv in naslov ponudnika. Interesenti lahko oddajo ponudbo v roku 20 dni od objave na spletnih straneh Kulturnega doma Nova Gorica in Mestne občine Nova Gorica. Kot pravočasno se bo štela ponudba, ki bo v tem roku prispela na naslov iz prvega odstavka te točke. Ponudbo, ki bo prispela po razpisnem roku, to je po poteku 20 dni od objave na spletni strani Kulturnega doma in MONG ali pravočasno, vendar nepopolno ponudbo se izloči iz postopka in o tem obvesti ponudnika. Odpiranje ponudb bo 19. 6. 2023 ob 10. uri v Kulturnem domu Nova Gorica. O izboru najugodnejšega ponudnika bodo ponudniki obveščeni v roku 8 dni od izteka roka za oddajo ponudb.

 

Celotno besedilo poziva javnega zbiranja ponudb (24. 5. 2023)

 

Informacije

Kulturni dom Nova Gorica
Bevkov trg 4
5000 Nova Gorica

 

Kontaktna oseba

Miran Šumandl, vodja tehnične službe
T: 05 33 540 14
E: tehnika@kulturnidom-ng.si

Skip to content